X

راهنمای ملاقات کنندگان

راهنمای ملاقات کنندگان

ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان برای بخشهای خاص 17-15  

و برای بخشهای ویژه  16-15 می باشد

 

ورود کودکان زیر 12 سال به  بخشهای بستری ممنوع می باشد 

 

  • با توجه به محدودیت فضا وزمان ، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم  در زمان ملاقات از بیمار سکوت را رعایت فرمایید .

  • سیگارکشیدن درمحیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اکیداً ممنوع است .

  • مسئولیت نگهداری از وسایل،اشیای قیمتی و شخصی به عهده  بیمار وهمراهان بیمار باشد.

  •  حضور همراه بیمارمنوط به اجازه پزشک معالج ، بخش و دریافت کارت همراه است . حضور همراه دراتاق دوتخته و یک تخته  فقط یک نفر می باشد.

  • تقاضا می شود از آوردن گل طبیعی برای بیماران ریوی ، بیمارانی که عمل قلب باز انجام داده اند و بیمارانی که در بخشهای ویژه بستری هستند به دلیل ایجاد حساسسیت  تنفسی خودداری کنید .

  • به دلیل اختلال در امواج وتجهیزات پزشکی  حتی المقدور از تلفن همراه استفاده نکنید  .

 

ساعات سرو غذا


صبحانه:6-5

 ناهار:13-12

شام: 18-17


امكان دريافت غذاي ويژه برای بیماران بستری در سوئیت و اتاقهای  vipوجود دارد.  

 

دی ان ان