X

معاونت درمان

درباره تریتا / ریاست و معاونت ها / معاونت ها / معاونت درمان

معاونت دارو و درمان


 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر شهرام شکرانی فر

 

تحصیلات: متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

 

سمت: معاونت دارو و درمان

 

موقعیت مکانی: طبقه ۲

 

شماره داخلی :123

 

 

معاونت درمان بیمارستان تریتا رسالت هماهنگی حضور موثر پزشکان بربالین و نظارت بر عملکرد مناسب پزشکان و تهیه ملزومات مورد نیازدرمان بیماران را بر عهده دارد بررسی شکایات و در صورت نیاز تشکیل کمیته های بررسی عوارض برعهده این معاونت می باشد. همچنین هماهنگی بخشهای مختلف پیراپزشکی وپاراکلینیک با پزشکان محترم بیمارستان نیز به عهده معاونت درمان می باشد.